Дейности с деца
Конкретните дейности, които се извършват с деца са:

  • Консултативни програми за деца в риск;

  • Телефонно консултиране, психологично, социално, юридическо и медицинско консултиране;

  • Оценка на психологичното и психо-социалното състояние на децата в риск и техните семейства;

  • Предоставяне на първа психологична помощ и кризисна интервенция на деца в риск и техните семейства в случаи на физическо, психическо и сексуално насилие, сексуална експлоатация, пренебрегване, изнасилване, домашно насилие, случаи на изчезнали деца и трафик на деца за целите на сексуална експлоатация, сексуален туризъм и порнография, принудителен труд, джебчийство, просия, отнемане на органи;

  • Пренасочване към здравни служби и към Отделите "Закрила на детето", сродни неправителствени и международни организации, занимаващи се с проблемите на децата;

  • Разработване и въвеждане на превантивни и обучителни програми за деца в риск.